SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Školstvo

Zriaďovateľ: Obec Nižné Ladičkovce
Názov školy: Materská škola Nižné Ladičkovce
Súčasťou školy: Školská jedáleň
Dátum zriadenia školy: 1.9.2021

Materská škola: zaradená do siete rozhodnutím MŠ SR č. 2021/15954:4-A2101, dňa 5.8.2021
Riaditeľka školy: Mgr. Martina Petrovčinová

Tel.: +421 57 / 779 61 62
Mail: zsnizneladickovce@post.sk

Forma hospodárenie MŠ: rozpočtová organizácia bez právnej subjektivity

Budova školy je otvorená od 7:00. do 15.00hod.
Konzultačné hodiny pre rodičov sú každý utorok a štvrtok po 14.00 hodine.

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktorý poskytuje predprimárne vzdelanie.

Školská jedáleň sa zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre deti a zamestnancov materskej školy- stravníkov v čase ich pobytu v materskej škole. Školská jedáleň zabezpečuje hygienicky vyhovujúce a po stránke hmotnosti zodpovedajúce rozdeľovanie jedál a nápojov; môže aj jedlá podľa schváleného jedálneho lístka pripravovať a dokončovať príslušnú technologickú úpravu dodávaných polotovarov, jedál a nápojov zo školskej jedálne.

Zoznam fotogalérií