Aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 Obce Nižné Ladičkovce

 30.11.2011


N á v r h

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 Obce Nižné Ladičkovce

            o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady             

         a drobné stavebné odpady, za prenájom kultúrneho domu a kopanie hrobu       

          Vyvesením návrhu všeobecného nariadenia dňa 28.11.2011 začína plynúť 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť zdôvodnené pripomienky k návrhu všeobecne záväzného nariadenia:

a/ v písomnej forme na adresu:                    Obec Nižné Ladičkovce 55

                                                                             067 11  Ľubiša

b/ v elektronickej forme na adresu:              obecnladickovce@stonline.sk

                                                                    _____________________________________

c/ ústne do zápisnice zo zasadnutia zastupiteľstva Obce Nižné Ladičkovce.

          Zdôvodnenou pripomienkou možno v lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.Z pripomienky musí byť zrejme, kto ju predkladá. Na ostatné podnety musí spracovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä  vtedy, ak sú zdôvodnené. Na pripomienky uplatnené po 10-dňovej lehote sa   nemusí prihliadať.

Príloha:

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia - na stiahnutie

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár