Aktuality

Výzva na predloženie ponuky

 12.08.2019

Verejný obstarávateľ: Obec Nižné Ladičkovce, Obecný úrad Nižné Ladičkovce 55, 067 11

P R I E S K U M T R H U

zákazka s nízkou hodnotou

na uskutočnenie stavebných prác

podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní


Výzva na predloženie ponuky

Predmet zákazky:

Oprava havarijného stavu strechy na objekte ZŠ s MŠ v Nižných Ladičkovciach

Nižné Ladičkovce, dňa 8.8.2019

------------------------––-–––––-

Ing.Ján Hudák

starosta

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa

1.1

Názov organizácie: Obec Nižné Ladičkovce 03Názov organizácie: Obec Závadka

Zastúpený : Ing.Ján Hudák- starosta

Sídlo organizácie: Obecný úrad Nižné Ladičkovce 55, 067 11

Telefón: 057 / 779 61 84

e-mail: obecnladickovce@stonline.sk

 1. Predmet zákazky

  1. Názov predmetu zákazky: „Oprava havarijného stavu strechy“ na objekte ZŠ s MŠ v Nižných Ladičkovciach

  1. Predpokladaná hodnota zákazky s DPH: 25 000

  2. Opis zákazky

Podrobné vymedzenie predmetu CPV

Hlavný predmet:

Hlavný slovník: 45000000-7

3 Komplexnosť dodávky

  1. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

4 Zdroj finančných prostriedkov

4.1. Predmet zákazky bude financovaný z Okresného úradu Prešov, odbor školstva . Na uskutočnenie stavebných prác sa neposkytuje preddavok. Fa obsahuje náležitosti ustanovené všeobecne záväzným predpisom a dohodnuté v zmluve o dielo, ktorá je výsledkom verejného obstarávania.

  1. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa financovania predmetu zákazky budú dohodnuté pri podpise zmluvy.

5 Zmluva

  1. Výsledkom prieskumu bude zmluva o dielo na realizáciu stavebných prác uzatvorená v zmysle ustanovení Obchodného zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 1. Miesto a termín uskutočnenia prác

  1. Miesto uskutočnenia prác: Obec Nižné Ladičkovce, Základná škola s materskou školou Štát: Slovenská republika

NUTS kód: SK041 Prešovský kraj

  1. Trvanie zmluvy: predpokladaný termín do 2 mesiacov od odovzdania staveniska

 1. Variantné riešenie

  1. Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.

  1. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

 1. Platnosť ponuky

8.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 30.12.2019.

 1. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami

  1. Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami sa zo strany verejného obstarávateľa bude uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, faxom, elektronicky, telefonicky alebo ich kombináciou.

 1. Obhliadka miesta uskutočnenia prác

10.1 Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta uskutočnenia prác, aby získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta uskutočnenia prác idú na ťarchu záujemcu.

 1. Jazyk ponuky

  1. Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

  1. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne doložené prekladom do slovenského jazyka (štátneho jazyka). To sa netýka dokladov predložených v ponuke uchádzača, ktoré sú vyhotovené v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku.

 1. Obsah a forma ponuky

12.1. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať :

Požadované doklady-podmienky účasti:

- doklad v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. v platnom znení – uchádzač je

oprávnený dodávať tovar uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. ( Predloženie fotokópie dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky).

Súčasťou ponuky musí byť vyplnený a ocenený Výkaz výmer – Rozpočet,

ktorý musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch a ktorý musí byť identický so zmluvnou cenou. V ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte uviesť jednotkové ceny v € na 2 desatinné miesta a s výslednými cenami zaokrúhlenými príkazom round tiež na 2 desatinné miesta. Uchádzač je povinný oceniť všetky položky Výkazu výmer (jednotkovou cenou rovnou alebo vyššou ako 0,00 €), jednotlivé položky nemeniť ani nepridávať, resp. akokoľvek pozmeňovať Výkaz výmer, okrem prípadného zvýrazneného doplnenia textu jednotlivých položiek, v ktorých môže uchádzač použiť ekvivalent, takýto odkaz musí byť doplnený slovami „ekvivalentný“ a je potrebné doložiť doklad, že daná položka je kvalitatívne na rovnakej alebo vyššej úrovni.

 1. Podmienky účasti uchádzača

  1. Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov podľa bodu 12.1. výzvy na predkladanie ponúk bude založené na posúdení úplného splnenia podmienok účasti.

 1. Mena a ceny uvádzané v ponuke

  1. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR
   č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

  1. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách /€/ .

  1. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

   1. navrhovaná zmluvná cena bez DPH,

   2. sadzba DPH a výška DPH,

   3. navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

  1. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní v ponuke.

 1. Vyhotovenie ponuky

  1. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom alebo tlačiarňou počítača, perom s nezmazateľným atramentom a pod.

 1. Označenie obalu ponuky

Súťaž – neotvárať „ Heslo : „ Strecha

 1. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

Ponuky je možné predkladať v elektronickej alebo v listinnej podobe v termíne do 26.8.2019 do 12,00 hod..

17.1 Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží na adresu: Obecný úrad Nižné Ladičkovce 55, 067 11.

Ponuka musí byť označená nápisom: „NEOTVÁRAŤ! Strecha“.

Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky / uchádzač (názov, sídlo, adresa).

V  prípade predloženia ponuky v listinnej podobe musia byť doklady v súlade s bodom 12.1 tejto výzvy predložené v origináli alebo ako úradne osvedčené kópie a dokumenty v súlade s bodmi podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú adresu verejného obstarávateľa.

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, uvedenej vo výzve, sa vráti uchádzačovi neotvorená.

 1. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

  1. Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať
   do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

  1. Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky
   na základe písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača na adresu uvedenú vo výzve a doručením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk a na adresu verejného obstarávateľa.

 1. Hodnotenie ponúk a otváranie ponúk

  1. Ponuky budú vyhodnocované len podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených vo výzve

  2. Otváranie ponúk: dňa 26.8.2019 o 14,00 hod. ,Obecný úrad Nižné Ladičkovce 55, 067 11

 1. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

20.1 Obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom oznámenie o výsledku uskutočneného prieskumu trhu.

21 Uzavretie zmluvy

21.1 S úspešným uchádzačom bude zmluva uzavretá najneskôr do lehoty viazanosti ponúk.

21.2 Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov.

22 Kritérium na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia.

1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena vrátane DPH za dodanie predmetu celej zákazky.

 1. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny za dodanie celého predmetu obstarávania.

 1. Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie predmetu obstarávania podľa bodu 2 tejto časti súťažných podkladov, vyjadrených v eurách s DPH, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol za dodanie predmetu obstarávania najnižšiu cenu.

 1. Ak uchádzači ponúknu rovnakú cenu za dodanie predmetu obstarávania, úspešný bude ten uchádzač, ktorý predloží svoju ponuku skôr na zaevidovanie .

23 Opis predmetu zákazky.

Rozsah opravy havarijného stavu strechy je nasledovný :

- Odstránenie pôvodnej krytiny z pozinkovaného plechu 395m2

- Odstránenie poškodených klampiarenských výrobkov, oplechovanie,žľaby, kotlíky, zvody, háky

- Dodávka a montáž novej krytiny 395m2 vrátane paropriepustnej fólie

- Dodávka a montáž nových klampiarenských výrobkov, oplechovania,žľabov, kotlíkov,zvodov a hákov

- Dodávka a montáž oplechovania a asfaltových pásov okolo komína a atiky

24 Osobitné podmienky

Všetky náklady spojené s prípravou, predložením ponuky a súvisiacou komunikáciou medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom znáša v plnej miere uchádzač.

Uchádzač berie na vedomie , že zmluva , ktorej predmetom bude táto zákazka je sprístupnená v zmysle zákona na webovom sídle verejného obstarávateľa.

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.

V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, môže požiadať ktorýkoľvek zo záujemcov o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby elektronickou poštou na adrese: obecnladickovce@stonline.sk

Verejný obstarávateľ, ak je to nevyhnutné, môže doplniť informácie uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, ktoré preukázateľne súčasne oznámi všetkým známym záujemcom najneskôr 3 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť realizáciu zákazky s úspešným uchádzačom, ak v procese overovania verejného obstarávania bude zistené porušenie princípov a postupov verejného obstarávania pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú finančnú ponuku, ktorej výška na dodanie predmetu zmluvy je vyššia ako je limit určený pre tento druh zákazky.

Pokiaľ sa v súťažných podkladoch nachádzajú údaje určujúce výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v ponuke predložiť aj ekvivalentné materiály a pri dodržaní technických parametrov navrhovaného zariadenia a materiálov. Uchádzač predloží v ponuke zoznam použitých ekvivalentných riešení.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum nevyhodnocovať a zrušiť ho, ak ani jeden uchádzač nedoručil ponuku, ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určených verejným obstarávateľom, ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých bola súťaž (prieskum) vyhlásená a nebolo možné ich predvídať alebo, ak bude predložená iba jedna ponuka.

Uchádzača, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky uvedené vo Výzve a bude vyhodnotená ako úspešná, verejný obstarávateľ vyzve k rokovaniu o uzavretí zmluvy. Ostatným uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi ako sa umiestnili v procese verejného obstarávania. Po vyhodnotení ponúk bude všetkým uchádzačom (elektronicky, poštou, príp. osobne) odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.

Všetky dodávky súvisiace s realizáciou predmetu zákazky musia byť dodané ako nové dodávky / tovary – nie je prípustné dodať tovary staršie, repasované, použité a pod.. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

Prílohy : -príloha č.1-Zmluva o dielo

Nižné Ladičkovce, 8.08.2019

PRÍLOHY:

1, Výzva na predloženie ponuky

2, Príloha 1: Zmluva o dielo

3, Výkaz,výmer

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár