Aktuality

Kultúra bez hraníc.

 22.03.2011

1. Názov inštitúcie vedúceho partnera a partnerov - Vedúci partner - Gmina Besko


Partneri projektu
Obec Hankovce
Obec Dedačov
Obec Koškovce
Obec Jabloň
Obec Slovenské Krivé
Obec Zbudské Dlhé
Obec Hrabovec nad Laborcom
Obec Ľubiša
Obec Vyšné Ladičkovce
Obec Nižné Ladičkovce
Obec Veľopolie
Obec Udavské
Obec Kochanovce
Obec Rokytov pri Humennom
Obec Lackovce

2. Hlavný cieľ projektu: Hlavným dlhodobým cieľom je rozvoj a upevnenie spolupráce medzi spoločenstvami obcí s perspektívou ďalšieho spoločného rozvoja v oblasti kultúry, športu, vzdelávania a rozvoja občianskej spoločnosti. Tento cieľ sa dosiahne investíciou do kultúrnej infraštruktúry (výstavba a modernizácia), čo pozitívne ovplyvní vytvorenie základov pre dlhodobú cezhraničnú hospodársku spoluprácu, čo ovplyvní zlepšenie kvality života obyvateľov. Realizácia projektu je nevyhnutná pre rozvoj obcí a regiónov, zlepšenie kvality sociálneho a kultúrneho života pozitívne ovplyvní imidž obcí na poľskej aj slovenskej strane a bude modelovým vzorom realizácie spolupráce pre sociálne a kultúrne oživenie.
Realizácia projektu je v súlade so všeobecným cieľom Programu, ktorým je zväčšenie efektivity regionálnej politiky medzinárodnou propagáciou a spoluprácou, tvorením sietí, výmenou skúseností medzi regionálnymi aj miestnymi inštitúciami.
  Špecifické ciele projektu:
• Posilnenie a prehĺbenie spolupráce medzi obyvateľmi obce Besko a Mikroregiónom Koškovské rozvojom kultúrnych aktivít v novo vzniknutom Kultúrnom dome a modernizovaných infraštruktúrnych objektoch v Mikroregióne Koškovské;
• zvýšenie kvality života a práce na vidieku;
• rast turistickej a investičnej aktivity vidieka;
• uspokojovanie sociálnych a kultúrnych potrieb obyvateľov vidieka;
• kultivovanie identity vidieckeho spoločenstva, zachovanie kultúrneho dedičstva a špecifických hodnôt vidieka;
• propagácia vidieka;
• udržiavanie lokálnych tradícií
• eliminovanie prekážok v prístupe obyvateľstva vidieka k plnej kultúrnej, informačnej a vzdelávacej ponuke, čo v budúcnosti by malo znížiť rozdiely medzi mestom a dedinou,
• vytvorenie spoločnosti otvorenej voči svetu a nepretržitý rozvoj a zvyšovanie kvalifikácií Výmena vedomostí a skúseností v dlhodobej časovej perspektíve ovplyvní rozvoj priateľstva a spoluprácu medzi miestnymi spoločenstvami obidvoch krajín a prispeje k vypracovaniu modelov sociálnych a kultúrnych aktivít a k vyriešeniu problémov v lokálnom a regionálnom meradle.

3. Suma finančného príspevku z ERDF: 1 527 295,75 € - 85 % celkových oprávnených nákladov

4. Územie realizácie projektu: Obec Besko, okres Sanok, štát Poľská republika, Slovenská republika, Prešovský samosprávny kraj, Okres Humenné, Koškovský mikroregión

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár