Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2015

 21.04.2015

Obec Nižné Ladičkovce 55, 067 11 Ľubiša
Obecné zastupiteľstvo v Nižných Ladičkovciach v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a ustanoveniami § 7 ods. 4, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3, 4 a 6, § 20 ods. 3, § 21 ods. 2 a § 103 zákona č. 582/2004 Z.z.a zákona č. 79/2015 Z.z.o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisovv y d á v a

pre územie obce Nižné Ladičkovce


D o d a t o k

č. 1/2015o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady,
drobné stavebné odpady a prenájom kultúrneho domu

VZN č. 1/2015 z 11.12.2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 a VZN č. 2/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a prenájom kultúrneho domu.

VZN č. 2/2013 článok 6:

na územíobce sa zabezpečzje triedenie a zber týchto zložiek komunálneho odpadu :

a) papier
b) plasty
c) kov
d) sklo
e) drobný stavebný odpad
- Sadzba poplatku 0,078 Eur za 1 kg drobných stavebných odpadov bez obsahu
škodlivín

- Uhradiť poplatok za drobný stavebný odpad v hotovosti pri odovzdaní drobného
stavebného odpadu na mieste určenom obcou – prípadne po vystavení dokladu
na obecnom úrade a následne bude poplatníkovi vydaný príjmový pokladničný
dokladVZN č. 1/2012 – časť III. §14 bod 14

Miestny poplatok za prenájom kultúrneho domu na :

- kultúrnu akciu 20,-Eur (bez energií)
- kar 10,-Eur (bez energií)
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016Vyvesené dňa: 24.11.2015


Zvesené dňa : …................
Juraj B r e h o v s k ý
starosta obce    
1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár